?

Log in

Kornelip i Ep Soratnifv - LICVM CALAXIARVM CORNELIAE [entries|archive|friends|userinfo]
LICVM CALAXIARVM CORNELIAE

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kornelip i Ep Soratnifv [May. 9th, 2008|02:05 am]
LICVM CALAXIARVM CORNELIAE

cornelianity

[castanedian]
[mood |calmcalm]

Strana Kornelii — bto kak Zazerkalxe (dlp) Alisv, galaktiki i granitno-rastitelxnve kruglve galakticeskie tela i kolossalxneymie asteroidv, radius kotorvh — 33 lunnvh radiusa

Territoriq, kotorap estx iznacalxnoe jilxe / jiliwe Kornelii i Ep soratnif, znaqt takje kak Zonu Tetrabdra t.e. kak tetrabdriceskuq zonu. Tetrabriceskap dannap zona iz-za togo, cto tut realizuetsp (cto delaet — gerundiy ishodp iz nastopwego, a ne grpduwego) idep edinenip cetvreh iznacalxnvh sil. Tetrabdr — bto 3D telo iz anticnoy Grefii, oznacaqwee idealxnvy status cetvreh sosednih tocek otnositelxno drug druga, kogda identicnoe rasstopnie ot odnoy tocki do drugoy i do kakoy ugodno iz dannvh cetvreh. Kakie cetvre ishodnve (iznacalxnve) silv edinv ishodp iz idei tetrabdra? Zdesx tri tocki zrenip. S odnoy, dostatocno arhaicnoy tocki zrenip, sleduqwie cetvre silv sutx odno:

 1. blekriceskap sila
 2. pdernap neglqonnap sila
 3. pdernap glqonnap sila
 4. sila tpgotenip

S drugoy, rasmirennoy tocki zrenip, ucastie nekih cetvreh sil nosit sleduqwiy harakter:

 1. blektro-pdernap sila (ih edinenie dokazano na uskoritele castif)

 2. glqonnap sila
 3. sila tpgotenip
 4. carodeyskap sila

S tretxey, okoncatelxnoy tocki zrenip, cetvre silv edinenip takie:

 1. blektro-pderno-glqonnap sila
 2. sila tpgotenip
 3. carodeyskap sila
 4. inoy hronalxnvy tok

Situafii, kogda cetvre sutx odno, nahodpt otrajenie to zdesx, to ewe gde — esli izucatx annalv istorii, anticnve istocniki, legendv Indii i indeyskih skazitelxnif.

Teoreticeski, u kajdogo (i u kajdoy) estx mans statx Korneliey. No bto — zadaca odnoznacno ne iz legkih. Ne tolxko Kornelip estx (remetka, karkas) Tetrabdra (Silv). Tetrabdr sostoit iz cetvréh suwnostey. Bto sléduqwie lqdi — ucastniki edinenip ishodp iz tetrabdriceskoy idei:

 1. Diego (blektro-pderno-glqonnap sila)
 2. Taoka (sila tpgotenip)
 3. Nora (carodeyskap sila)
 4. Kornelip (drugoe hronalxnoe sostopnie)

Oralxno oznacennvy pzvk

Neogranicennvy russkiy pzvk (neo granicnvy / ne organicnvy), gde 33 akusticeskie (ili sintaksiceskie) edinifv, estx pzvk s cetkoy oralxnoy istoriey i oralxnoy konnotafiey. Genezis akuticeskih edinif reci ishodp iz rta (takih edinif neskolxko: ot cetvreh do mesti) sozdaet krayne nejelatelxnuq tendenfiq k degenerafii soznanip nazad do stadii ego «zarojdenip» na territorii rodilxnoy kliniki. Toga kak rodv, konecno je, ne estx nastopwap realxnostx. Akusticeskie edinifv reci ishodp iz nejnvh narujnvh tkaney rta — t.e. casti slizistoy krasnogo ottenka — soderjat jelanie kontakta s toy jenwinoy, kotorap ishodp iz dannogo konteksta rodila dannogo grudnicka. Akusticeskie edinifv reci s oralxnoy tendenfiey (kotorve generiruqtsp narujney slizistoy rta) oznacaqt jelanie sosatx grudx toy jenwinv, kotorap rodila dannogo konkretnogo sosunka pselxnoy stadii. Indulxgiruqwie lqdi scitaqt, cto oni kogda-to rodilisx na territorii akumerskogo fentra, no bto ne tak. Dannap illqzip ne estx realxnostx; no esli ewe raz razglpdetx akusticeskiy stroy tradifionnogo russkogo pzvka — nalifo ontologiceskap tendenfip zawiwatx tu illqziq rojdenip ot jenjinv na rodah kak itog newadnogo seksa cerez 40 nedelx.

Esli izucatx kornelianskuq nauku ishodp iz tradifionnogo (t.e. oralxnogo) russkogo pzvka (tak toje delaqt), to u Taoki klicka stanet drugap. Kornelianskap nauka, ne oruduqwap ogranicennoy recxq (kak dannvy tekst, glpnxte), no razremaqwap do nekotoroy stadii (do nekotorvh granif) pzvk néogranicennvy, znaet Taoku kak Gestiq. No tolxko ishodq iz latinskogo pzvka. T.e. tak je, kak Geru znaqt kak Qnonu

linkReply